Päivitetty 14.11.2023

Eija Raatikainen

Yliopettaja

KT, Sosiaalityöntekijä

TKI-hanketiimi

Eija Raatikainen

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Projektit

Käynnissä olevat hankkeet:

 • FUTU (ESR)
 • ITSHEC (Erasmus plus, co-ordinator)
 • Tiitu (Työsuojelurahasto)
 • SUSWELL (Erasmus plus)
 • SIAHDPC (Erasmus plus)
 • HHH -hanke (ESR)

 

Päättyneet hankkeet:

 • MOTIIVI (projektipäällikkö)
 • Kapu (Työsuojelurahasto)
 • Matti (ESR)
 • SOCRE
 • OTTO (Wihuri säätiö)
 • Qualified Empathy (Project Manager, NORDPLUS)
 • Tutu (Wihuri säätiö)
 • Verkkovirtaa
 • Kamu

Julkaisut

Raatikainen, E., Savolainen, T., Järvensivu, A., Isacsson, A., Simola-Alha, N. and Heinilä, H. (2023), "Trust at work – described by young professionals in the early stages of their careers", Higher Education, Skills and Work-Based Learning, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/HESWBL-04-2022-0093

Raatikainen  E., Rauhala, LA. & Mäenpää, S. 2021. An educational intervention focused on teaching Qualified Empathy to social work students in Finland. Journal of Applied Research in Higher Education. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JARHE-11-2020-0404/full/html

Järvensivu, Anu; Isacsson, Annica; Raatikainen, Eija; Simola-Alha, Nina; Heinilä, Henna. 2020. Organisaatiositoutuminen työurien kaaosteorian valossa, Hallinnon tutkimus, Hallinnon tutkimuksen seura, 239 - 254.

Raatikainen E. & Poikolainen J. 2020. Nuorten miesten luottamus- ja epäluottamuskokemukset nuoren tulevaisuuden raamittajana. Nuorisotutkimusseura ry.

Ekström, M.C., Raatikainen, E. and Isacsson, A. 2020. "Between despair and joy – emotions in learning", Journal of Applied Research in Higher Education, Vol. ahead-of-print No. Ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JARHE-08-2019-0215

Isacsson, A. & Raatikainen, E. 2020. Kohti emotionaalisesti kestävää työelämää. Teoksessa Mäki, K. (toim.) 2020. Oppiva asiantuntija vai asiantuntijaksi opiskeleva? Korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen. Helsinki: Haaga-Helia.

Raatikainen, E., Ihamäki, K. & Konkka, J. 2020. Hyvän elämän ja hyvinvoinnin sosiaaliset edellytykset poikkeusoloissa. Teoksessa Elomaa-Krapu M., Vuorijärvi A., Wallin R. (Eds.)., (2020). Hyvinvointi ja terveys poikkeusoloissa. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu. 17-29.

Raatikainen, E., Rahikka, A., Saarnio, T. & Vepsä 2020. Sosionomi Ammattina. Helsinki: SanomaPro. https://www.adlibris.com/fi/kirja/ammattina-sosionomi-9789510330418

Isacsson, A., Raatikainen, E. & Ekström, M. 2019. Tuhannet tunteet - opiskelijoiden tunnekokemukset korkeakoulussa. Haaga-Helian julkaisut. 

Raatikainen, E.2018. Empatian monet kasvot. Kirja-arvio. Sosiaalipedagoginen aikakausikirja, vuosikirja 2018. Suomen sosiaalipedagoginen seura. 117-120.

Raatikainen, E.2018. Nuoren identiteetin rakentaminen kohtaamisessa. Teoksessa Rautiola, T. & Ala-Nikkola, E. (toim.) Kohtaa nuori – Kompassi suuntaa hakevan nuoren kohtaamiseen. http://kohtaanuori.metropolia.fi/

Raatikainen, E. 2018. Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen rikastuttaa kaikkia. Teoksessa Mutanen, J., Houni, P., Mäntyvaara, J. & Kantola, M. (toim.) 2018. HYÖTY. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 48.191-208. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166616.pdf

Raatikainen, E., Rauhala, L.-A. & Mäenpää, S. 2017. Qualified Empathy - a key element for an empowerment professional. Teoksessa Hämäläinen, J. (toim.) Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2017, vol. 18. 95–104.

Raatikainen, E. & Ahokas, A. 2016. Building a European Professional Identity - Experiences from the Intensive Program. Volume nine of the book series, Innovations in Higher Education Teaching and Learning, Patrick Blessinger, series editor.

Raatikainen, E. 2015. Työelämäosaaminen kehittyy vapaaehtoistoiminnassa. Ammattikasvatuksen aikakausikirja. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen. 4/2015.69–74.

Raatikainen, E. 2015. Lujita luottamusta -Asiakassuhteen rakentaminen Sosiaali- ja terveysalalla. Jyväskylä: PS-kustannus. https://www.ps-kustannus.fi/Eija-Raatikainen/Lujita-luottamusta.html

Raatikainen, E. 2014. Nuorten kertomuksia epäluottamuksesta koulussa. Nuorisotutkimus. Nuorisotutkimusseura.3/2014. 47–51.

Manninen, N. & Raatikainen, E. 2014. Learning from Service and Volunteerism. Ideas for the Universities of Applied Sciences.http://kamu.metropolia.fi/wp-content/uploads/2015/04/KAMU_Learning-Through-Service-and-Volunteerism.pdf

Raatikainen, E. 2014. Opettajankoulutuksesta kehittämisosaamista. Teoksessa Anttila, Huhtaniska, Leppänen, Nenonen, Nisula, Pirinen, Raatikainen, Rinne, Räsänen ja Soini. Kehittävä ote kantaa ja kannattaa -pedagogisia löytöjä ammattikorkeakoulussa. 121–130. Metropolia Ammattikorkeakoulu. file:///C:/Users/raate/Downloads/kehittava_ote_kantaa_ja_kannattaa_web.pdf

Raatikainen, E.2013. Sosiaalipedagogiikkaa opitaan osana ammattikorkeakouluopintoja Teoksessa Hämäläinen, J. (toim.) Sosiaalipedagoginen aikakausikirja, vuosikirja 2013. Suomen sosiaalipedagoginen seura. 137–144.

Raatikainen, E. 2012. Teoksessa Juha Hämäläinen (toim.) Luottamus kouluyhteisön voimavarana. Sosiaalipedagoginen aikakausikirja, vuosikirja 2012. Suomen sosiaalipedagoginen seura. 53–74.

Raatikainen, E. & Rahikka, A. 2012. Dialogisuus sosiaaliohjaajien täydennyskoulutuksessa. Sosiaalipedagoginen aikakausikirja, vuosikirja 2012. Suomen sosiaalipedagoginen seura.163–168.

Raatikainen, E.2011b. Luottamuksen merkitys koulussa. Tempus. Suomenkielten opettajien liitto ry.

Raatikainen, E. 2011a. Luottamus koulussa: tutkimus yhdeksännen luokan oppilaiden luottamus- ja epäluottamuskertomuksista ja niiden merkityksestä oppilaiden kouluarjessa. Helsinki: Helsingin yliopisto.https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/24546/luottamu.pdf?sequence=1

Mäkinen, P., Raatikainen, E., Rahikka, A. & Saarnio, T. 2009. Sosionomi Ammattina. Helsinki: WSOY.

Kiinnostuksen kohteet

 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiointressit ja osaaminen: Luottamus (Trust), Empatia (Qualified Empathy), laaja-alainen osaaminen (Transversal skills and competencies), Sosiaalinen hyvinvointi & Psykologinen turvallisuus.
 • Kansainvälinen hanke-, tutkimus- ja opetusyhteistyö
 • Projektijohtaminen
 • Teemavastaava
 • Muut:
 • Nuorten sosiaalinen hyvinvointi (mm.koulun sosiaalityö)
 • Sosiaalipedagogiikka
 • Korkeakoulupedagogiikka
 • Vapaaehtoistoiminta