Päivitetty 27.11.2023

Salla Sipari

Yliopettaja

Olen koulutukseltani filosofian tohtori, kasvatustieteen lisensiaatti, terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti ja ammatillinen opettaja.

 

Hyvinvointi

Kuntoutuksen kehittäminen ja johtaminen, Monialainen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, Jatkuva oppiminen
Salla Sipari

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Vastuut ja tehtävät

Toimin yliopettajana kuntoutuksen YAMK tutkinto-ohjelmassa sekä projektipäällikkönä ja vastaavana tutkijana TKI-hankkeissa.

Projektit

Digitaalinen sovellus kuntoutumisen edistymiseksi  

Creating wellbeing in daily life through Inclusive RDI 

Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation

Developing Social Rehabilitation Through Education

Kuntoutujan omat tavoitteet tutkimus

Läheisen ohjaus terapiatyössä

Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseen

Kuntoutusmuotojen arviointi

Tools for diversity management in rehabilitation competences

Näyttöön perustuva toiminta sote-alalla

Expertise in Health Promotion and Occupational Health

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Huomionosoitukset ja palkinnot:

Ratkaisija 2023: Elämäntyö palkinto pitkäjänteisestä, laadukkaasta työtä opetuksen, tutkimuksen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen tai korkeakouluyhteisön tukemisen parissa, Metropolia amk.

Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 teot: 1) TEDx puhe,  2) Tulevaisuudenkuntoutus.fi.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Hyvän ohjaajan tunnustus 2020–2021.

ITLA:n palkinto 2020: tieteellisen tutkimusnäyttöön perustuva lasten kuntoutuksen menetelmän kehittäminen.

Koulutus: Innovaatioagentti, Aalto yliopisto 25.9 - 16.11.2012.

Julkaisut

Esimerkkejä julkaisuistani:

Tieteelliset julkaisut

Sipari S, Vänskä N, Lehtonen K, Helenius S, Harra T, Kinnunen A, Väisänen S, Jeglinsky I. Participatory Research Partnership in Rehabilitation—Co-Development of a Model for Collaboration Process. Disabilities. 2023; 3(3):410-425. https://doi.org/10.3390/disabilities3030027

Sipari S, Foster R, Helenius S, Vänskä N, Salonen A. Osallistuva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanus ammattikorkeakoulukontekstissa. Ammattikasvatuksen aikakausikirja 2022; 24(4), 10-27.

Palisano RJ, Chiarello LA, Vänskä N, Sipari S. Content Validity and Utility of the Collaborative Process for Action Plans to Achieve Children’s Participation Goals. Disabilities. 2022; 2(4):626-640. https://doi.org/10.3390/disabilities2040045

Sipari S, Tammelin M, Helenius S, Janhunen E, Rantakokko M, Vänskä N, Harra T. Knowledge Needs in Rehabilitation Perspectives of Service Users and Professionals. Frontiers in Rehabilitation Sciences. 2022; 3: 1-10. https://doi.org/10.3389/fresc.2022.858081

Kinnunen A, Jeglinsky I, Vänskä N, Lehtonen K, Sipari S. The Importance of Collaboration in Pediatric Rehabilitation for the Construction of Participation: The Views of Parents and Professionals. Disabilities. 2021; 1(4):459-470. https://doi.org/10.3390/disabilities1040032

Vänskä N, Sipari  S, Jeglinsky  I, Lehtonen K, Kinnunen A, Pollari K. Co-development of the CMAP Book to enhance children’s participation in paediatric rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 2021. DOI: 10.1080/09638288.2021.1921061

Vänskä N, Sipari S, Haataja L. What Makes Participation Meaningful? Using Photo-Elicitation to Interview Children with Disabilities. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics, 2020; 40:6:595–609, DOI: 10.1080/01942638.2020.1736234

Sipari S, Vänskä N, Lehtonen K, Pihlava J. GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla. Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimus. Kansaneläkelaitos Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 2019;20. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/306805

Sipari S, Vänskä N, Pollari K. Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt. Kansaneläkelaitos Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 2017; 5. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/220550

Ammatilliset julkaisut

Sipari S, Vänskä N, Lehtonen K, Helenius S, Väisänen S, Harra T. Participatory Research Partnership in Rehabilitation. Metropolia UAS OIVA-series 55, 2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-342-8

Sipari S, Helenius S, Vänskä N, Salonen A. Osallistuvalla TKI-kumppanuudella kohti kestävää hyvinvointia. Teoksessa Tiina Brandt, Helena Kuusisto-Ek, Leena unkari-Virtanen, Sanna Ketonen-Oksi ja Tiina Wikström (toim.) 3UAS-konferenssi: Johtaminen ja yrittäjyys – osa 4. 2022.

Rantakokko M, Sipari S. toim. Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen strateginen tiekartta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 2022. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-636-1

Sipari S, Kauppila J, Suhonen-Polvi H. Lapsen kokonaiskuntoutus kehitysympäristössä. Kirjassa: Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M, Melkas S, toimi. Kuntoutuminen. Kustannus oy Duodecim, 2022: 110-126.

Sipari S, Vänskä N. Yhteistoiminta-alusta tulevaisuudenkuntoutus.fi kehittyy käytössä. Kirjassa: Elomaa-Krapu M, Vuorijärvi A. toim. Osallistavia ratkaisuja digitaalisiin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja TAITO-sarja 95, 2022: 114-120. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-349-7

Koivikko M, Sipari S. Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus. Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry, 2021. 

Paalasmaa P, Sipari S, Lönnqvist M, Roivas M, toim. Kuntoutuminen – Yhteiskehittelyä arjessa. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu 2021. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-259-9

Sipari S, Vänskä N. Valokuvassa ”mun oma juttu” – lapselle merkityksellinen osallistuminen arjessa. Kirjassa: Schalin A ja Pekkarinen E. toim. Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman kanssa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2021:4. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-942-1

Sipari S. Muutoksen tekijät tulevaisuuden hyvässä kuntoutuksessa. Kirjassa: Kelo M, Ala-Nikkola E, toim. Metropolia Master’s Keskusteluja työelämän kehittämisestä. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisusarja TAITO-työelämäkirjat, 2018:47-51.

Harra T, Sipari S, Mäkinen E. Hyvää tahtova kehittäjäkumppanuus. Kirjassa: Pohjola A, Kairala M, Lyly H, Niskala A, toim. Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Asiakkaiden osallisuuden muutos sosiaali-ja terveyspalveluissa. Tallina: Vastapaino, 2017:147–164.

Sipari S, Vänskä N, Pollari K. Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa – Lapsen Metkut. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa – Lapsen edun arviointi (LOOK) -hanke, 2017. http://metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut/.

Sipari S, Paalasmaa P. Kuntoutuksen koulutus sai kansainvälistä tunnustusta. Kuntoutus 2017;2:73 –74.

Sipari S. Kuntouttava arki lapsen tueksi: kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan rakentuminen asiantuntijoiden keskusteluissa. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 342, Jyväskylän yliopisto 2008. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3325-8

Videojulkaisut:

Osallistuva TKI-kumppanuus edistää kestävää hyvinvointia. Kestävän hyvinvoinnin tulevaisuustyöpaja 2022, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Sipari S. Haluatko olla kohde vai kumppani tieteellisessä tutkimuksessa? TEDx puhe 2021.

Podcast: Fysioterapia muuttuvassa maailmassa 2023.

Kirjoitan aktiivisesti Rehablogiin.

Jäsenyydet

European Academy of Childhood Disability, EACD

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys, KUTKE ry

Luottamus- ja edustustehtävät

Puheenjohtaja, Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry

Tieteellisen toimikunnan jäsen, Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys

Toimitusneuvoston jäsen, Kuntoutus-lehti

Suosituspaneelin jäsen, Ensitieto hyvä käytäntö -konsensussuositus, Duodecim

Kiinnostuksen kohteet

Kiinnostukseni kohdistuu yhteiskehittämiseen tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja oppimistoiminnassa. Hyödynnän systeemistä lähestymistapaa ja suuntaan huomioni kokonaisuuksien hahmottamiseen, asioiden välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. Minua innostaa kumppanuusperustainen yhteisoimijuus ja -toiminta verkostoissa ja niiden voimavarat kestävän hyvinvoinnin edistämisessä. Mielenkiintoni herättää kysymys siitä miten yksilön ja ympäristön välinen hyvään tulevaisuteen tähtäävä muutosprosessi toimii elämän merkityksellistäjänä.