Päivitetty 16.04.2024

Nea Vänskä

Lehtori

TKI-hanketiimi

Toimin Metropoliassa projektipäällikkönä ja lehtorina. Työnkuvaani kuuluu TKI-projektien lisäksi opetus kuntoutuksen YAMK tutkinto-ohjelmassa.
Nea Vänskä

Ota yhteyttä

Puhelin:

Sähköposti:

Nea.Vanska@metropolia.fi

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Projektit

 • Vaikuttavat tavat (VATA)-hanke 2014- 2015 (OKM)
 • LOOK (lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa) . hanke (Kela) 2014- 2017
 • Omat tavoitteeni- tutkimushanke (Kela) 2017- 2018
 • Läheisen ohjaus terapiatyössä (2018) (Kela)
 • Kidmove- hanke 2019- 2020. Erasmus+
 • REcoRDI- hanke 2019- 2022 (OKM)
 • HYTKE - kestävää hyvinvointia yhdessä tutkimalla ja kehittämällä 2021- 2023 (OKM)
 • ECOLAH 2021- 2024, Co-operation partnership, Erasmus+
 • DigiMetku - Digitaalinen sovellus kuntoutumisen edistämiseksi (Kela) 2022-2024
 • Palliakid (Horizon-rahoitteiden hanke)

Julkaisut

 • Ritvos R, Sipari S, Vilkuna A-M, Vänskä N. Co-curiosity – building justice, joy and joint mission into RDI partnerships. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Taito-julkaisusarja, 2024. https://www.theseus.fi/handle/10024/818302

 • Sipari S, Vänskä N, Lehtonen K, Helenius S, Harra T, Kinnunen A, Väisänen S, Jeglinsky-Kankainen I. Participatory Research Partnership in Rehabilitation – Co-development of a Model for Collaboration Process. Disabilities 2023, 3(3), 410-425; https://doi.org/10.3390/disabilities3030027 https://www.mdpi.com/2673-7272/3/3/27

 • Sipari, S., Helenius, S., Vänskä, N., Foster, R., Salonen, A.O. Osallistuva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanuus ammattikorkeakoulukontekstissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 24 (4), 10-27. https://journal.fi/akakk/article/view/125872

 • Palisano RJ, Chiarello LA, Vänskä N, Sipari S. Content Validity and Utility of the Collaborative Process for Action Plans to Achieve Children’s Participation Goals. Disabilities. 2022; 2(4):626-640. https://doi.org/10.3390/disabilities2040045

 • Sipari S, Vänskä N. Yhteistoiminta-alusta tulevaisuuden­kuntoutus.fi kehittyy käytössä. Teoksessa Elomaa-Krapu M, Vuorijärvi A. (Toim.) Osallistavia ratkaisuja digitaalisiin hyvinvointija terveys- palveluihin. Metropolia AMK 2022. 

 • Salla Sipari, Mia Tammelin, Sari Helenius, Eija Janhunen, Merja Rantakokko, Nea Vänskä, Toini Harra. Knowledge Needs in Rehabilitation: Perspectives of Service Users and Professionals. Journal: Frontiers in Rehabilitation Sciences, section Translational Research in Rehabilitation 2022 (3). 

 • Harra T, Helenius S, Janhunen E, Korniloff K, Lehtonen K, Malinen K, Paltamaa J, Rantakokko M, Sipari S, Tammelin M, Vänskä N. Strategisen tiekartan suunnat johdattavat vaikuttavaan tutkimukseen. Teoksessa Rantakokko M & Sipari S (toim.) Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen strateginen tiekartta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 306, 2022: 19-35. https://www.theseus.fi/handle/10024/702940

 • Sipari S, Vänskä N, Lehtonen K, Helenius S, Väisänen S, Harra T. Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja, OIVA-sarja 50, Helsinki 2022. https://www.theseus.fi/handle/10024/729375

 • Kinnunen A, Jeglinsky I, Vänskä N, Lehtonen K, Sipari S. The importance of collaboration in pediatric rehabilitation for the construction of participation: the views of parents and professionals. Disabilities 2022. https://www.mdpi.com/2673-7272/1/4/32

 • Sipari S, Vänskä N. Valokuvassa ”mun oma juttu” Lapselle merkityksellinen osallistuminen arjessa. Teoksessa Pekkarinen E, Schalin A (Toim.) Vammaisuus ja lapsen oikeudet Lapsen elämää vamman kanssa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2021:4: 188-201. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163568

 • Vänskä, Sipari, Jeglinsky, Lehtonen, Kinnunen. (2021) Co-development of the CMAP Book: a tool to enhance children’s participation in pediatric rehabilitation. Disability & Rehabilitation.

 • Vänskä N, Sipari S, Haataja L. What Makes Participation Meaningful? Using Photo-Elicitation to Interview Children with Disabilities. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics 2020.
 • Nea Vänskä, Pekka Anttila, Cor Niks and Grzegorz Zurek. Enhancing joy, motivation, empowerment and safety in junior sports. The Kidmove project’s collaborative development process. Teoksessa: Anita Ahlstrand, Pekka Anttila (toim.) KIDMOVE Athlete Centered Coaching Practices. Helsinki, Metropolia publications, Metropolia UAS, 2020: 83-91. https://www.theseus.fi/handle/10024/345474
 • Mira Lönnqvist, Nea Vänskä, Merike Helander. “Seeking for the ideal” Participatory practices for athlete-centered junior coaching. Teoksessa: Anita Ahlstrand, Pekka Anttila (toim.) KIDMOVE Athlete Centered Coaching Practices. Helsinki, Metropolia publications, Metropolia UAS, 2020: 41-46. https://www.theseus.fi/handle/10024/345474
 • Sipari S, Vänskä N & Pollari K. (2017). Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 5/2017. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/220550
 • Sipari S, Vänskä N, Lehtonen K, Pihlava J. Kuntoutujan omat tavoitteet- tutkimus. GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 20, 2019.       https://helda.helsinki.fi/handle/10138/306805
 • Vänskä N, Pollari K & Sipari S. Lapsen toimijuutta ja osallistumista vahvistavat kuntoutuksen hyvät käytännöt kirjallisuudessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kelan työpapereita 94. Kela, Helsinki 2016. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161355/Tyopapereita94.pdf?sequence=1
 • Vänskä N, Sipari S, Pollari K & Huisman A. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa. LOOK-hankkeen arviointiraportti. Helsinki: Kuntoutuksen kehittäminen, Kela 2018. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/240069
 • Sipari S, Vänskä N, Pollari K. Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa – Lapsen Metkut, 2017. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa – Lapsen edun arviointi (LOOK) -hanke. http://metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut/
 • Salla Sipari ja Nea Vänskä yhteistoiminnassa Lisa Chiarello ja Robert Palisano. Osallistumisen ekologinen arviointi. Käsikirja. Yhteinen arviointi ja suunnittelu lapsen osallistumiseksi merkitykselliseen toimintaan. Käsikirja 

Kiinnostuksen kohteet

 • Tutkimus- ja kehittämistoiminta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa
 • Osallistuva tutkimuskumppanuus, yhdessä tutkiminen ja kehittäminen
 • Kestävä hyvinvointi
 • Lasten oikeudet, osallisuus ja osallistuminen arjessa
 • Yhteistoiminta ja toimintakyvyn edistäminen
 • Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa, Lapsen Metkut 
 • Osallistumista vahvistavat välineet ja toimintatavat mm. Lapsen osallistumisen ekologinen arviointi

@VanskaNea